Bestuurskundige Jolien Grandia, Erasmus Universiteit Rotterdam, is samen met medeauteur Leentje Volker, Universiteit Twente, de winnaar van de Franse prijs ‘Les Plumes des Achats’.

Uit de inleiding van het boek:

In de Europese Unie (EU) geven ruim 250.000 publieke organisaties jaarlijks samen ongeveer 2 biljoen euro uit, wat ongeveer 14% van het bbp is, aan de aanschaf van werken, leveringen en diensten. Ook in landen buiten de EU wordt ongeveer 12% van het bbp door de overheid uitgegeven. Dit kan oplopen van 5000 € tot 8000 € per burger per inwoner per jaar. Ondanks de aanzienlijke impact die overheidsopdrachten op de markt, de economie en op burgers en bedrijven hebben, is het (nog) geen volwassen onderwerp in een breed academisch veld. Het boek van wil daarom licht werpen op overheidsopdrachten door te bespreken wat het zijn, hoe je kunt inkopen in de publieke sector, en welke
manieren er zijn om overheidsopdrachten naar ons moderne tijdperk te brengen. Overheidsopdrachten zijn meer dan een managementfunctie en dragen actief bij aan maatschappelijke doelstellingen, zoals het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen of het creëren van werkgelegenheid voor langdurig werkloze burgers en de algehele creatie van publieke waarde.

In de conclusie worden vier trends samengevat:

• Van efficiëntie en kostengebaseerd denken naar waardegedreven en op duurzaamheid gerichte inkoopprocessen.
• Van administratieve inkoopbeslissingen naar gedigitaliseerde en slimme besluitvorming.
• Van inkoop als front-end praktisch inkoopinstrument naar strategisch levenscyclusproces.
• Van het verwerven van formele dyadische relaties in de toeleveringsketen tot het aanbesteden van overheidsopdrachten die
relationele ecosystemen faciliteren.

Het boek is – in het Engels – gratis hier te downloaden. Lees het hele stuk erover op de site van de EUR. Nederlandse versie van het boek hier.