Sinds 2017 onderzoekt professor Tineke Lambooy van Nyenrode Business Universiteit de wereldwijde innovatieve juridische trend van ‘Rechten van de Natuur’. “Het doel van het verlenen van rechten aan natuurlijke objecten of entiteiten zoals rivieren, bossen, bergen en dieren is het erkennen van hun intrinsieke waarde en hun een stem te geven. Als een natuurgebied of rivier rechten heeft, kan deze natuurlijke entiteit optreden in het publieke debat en de rechtbank. Net zoals wij dat kunnen en overheidsinstanties, ondernemingen, stichtingen en verenigingen. Zo kan de natuur zich roeren wanneer een beslissing van een publieke of private partij het voortbestaan van die natuur bedreigt of wanneer een gedraging de kwaliteit van de natuur beschadigt”, aldus Lambooy.

Op verzoek van de Waddenacademie deed Lambooy met collega’s onderzoek naar de vraag of het verlenen van rechten aan de Waddenzee juridisch mogelijk is en of een dergelijke aanpak de natuur beter kan beschermen. Lambooy: “De onderzoeksuitkomsten op beide vragen waren positief: ja, het is juridisch mogelijk om rechten aan de Waddenzee of andere natuurentiteit te geven. Zo hebben bijvoorbeeld waterschappen, de Nederlandse Bank en de Autoriteit Financiële Markten ook rechtspersoonlijkheid om hun (publieke) taken uit te voeren. Het verlenen van rechten aan de Waddenzee zou de intrinsieke waarde van die natuur erkennen en een stem geven in het publieke debat. Momenteel is er geen instantie die het recht heeft om namens de hele Waddenzeenatuur invloed uit te oefenen op publieke beslissingen. NGO’s zoals de Waddenvereniging, en ook de Waddenacademie als kennispartner van de overheid, doen veel onderzoek en doen hun best om invloed uit te oefenen op beleid. Maar als puntje bij paaltje komt, beslist de minister of een ander bevoegd gezag over wat er gebeurt, meestal vanuit economische overwegingen.”

Lees het hele stuk op de site van Nyenrode.

Beeld: Nyenrode
Deel via: