Als we de geheime geschiedenis van het ontstaan van de klimaatcrisis blootleggen, wordt duidelijk hoe we moeten handelen om de crisis te stoppen.

David en Goliath, door Osmar Schindler

Een revolutie in 10 hoofdstukken:

 1. De oorzaak. We weten dat de klimaatcrisis veroorzaakt wordt door zeer ongelijke en ondemocratische economische systemen.
 2. De opkomst. De recente geschiedenis van deze economische systemen, in Amerika en Eurazië, wordt gedomineerd door de opkomst van de neoliberale ideologie.
 3. De dreiging. De neoliberale ideologie is in haar kern antidemocratisch. Haar doel is om de vrije heerschappij over onze samenlevingen aan bedrijven te geven, niet aan burgers.
 4. De voorvechters. De fossiele brandstofindustrie is al lange tijd een voorvechter én een begunstigde van de neoliberale overname van onze samenlevingen.
 5. De coördinatie. De organisatie van deze overname is niet willekeurig: ze wordt gecoördineerd door denktanks, lobbygroepen, pr-bedrijven en advocatenkantoren. Deze worden op hun beurt internationaal gecoördineerd, bijvoorbeeld via het Atlas Network, dat betrokken is bij meer dan 500 denktanks wereldwijd.
 6. De ontwikkeling. Deze denktanks trainen hun kaders intern en plaatsen hen op invloedrijke plaatsen in de politiek en in de media.
 7. De boodschap. Deze denktanks kopiëren hun materialen en strategieën wereldwijd. Hun vergiftiging van ons publieke domein gaat van het bepleiten van een meedogenloos, ongelijk neoliberaal economisch beleid tot het promoten van ontkenning van de klimaatwetenschap. Ze houden zich ook bezig met onderwerpen die leiden tot verdeeldheid, zoals gender (gelijke rechten voor vrouwen, queer & trans-rechten), ras of migratie.
 8. De invloed. Een van de kerndoelen van deze organisaties is om de expertise van universitair onderzoek te vervangen door hun eigen materiaal, waarbij ze de opiniemakers beïnvloeden, met journalisten en leraren als favoriete doelwitten.
 9. De implicatie. Om dergelijke gecentraliseerde en gecoördineerde partijen tegen te gaan, moet de klimaatbeweging (en eigenlijk alle bewegingen die door het neoliberalisme worden aangevallen) radicaal veranderen, zowel in oriëntatie als in strategie.
 10. De richting. Democratie, de gevreesde vijand van het neoliberalisme, moet centraal staan in onze nieuwe koers.

Om te beginnen een paar disclaimers

Dit essay zal kort zijn (vergeleken met de reikwijdte ervan) zodat zoveel mogelijk mensen het kunnen lezen. Dit is geen wetenschappelijke verhandeling, maar een pitch. Onnauwkeurigheden zijn onvermijdelijk.

Ik zal de belangrijkste werken en ideeën waar ik uit put citeren en vermelden in de links zodat mensen mijn belangrijkste beweringen kunnen opzoeken, verifiëren en corrigeren.

Ik ben geen expert in de meeste onderwerpen die ik hier behandel. Ik wil dat dit een levend document is: als ik iets moet corrigeren, zal ik dat doen.

Laten we beginnen.

Hoofdstuk 1. De oorzaak

De klimaatcrisis wordt veroorzaakt door zeer ongelijke en ondemocratische economische systemen.

Dit is keer op keer besproken en bewezen, dus ik zal de hoofdpunten herhalen: de klimaatcrisis is een crisis van de accumulatie van rijkdom. De rijksten stoten het leeuwendeel van de wereldwijde CO2-uitstoot uit, terwijl ze eigenaar zijn van, en profiteren van, de fossiele brandstofindustrie en haar bondgenoten.

Ongelijkheid in emissies

In dit economische systeem komt de economische groei ten goede aan de rijksten, waardoor zowel de klimaatcrisis als de sociale ongelijkheidscrisis verergeren. De rijksten worden steeds rijker en machtiger: machtig genoeg om onze economieën te dwingen tot een voortdurende afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, ondanks de sociale, economische, gezondheids- en natuurlijk planetaire schade die deze afhankelijkheid veroorzaakt. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen wordt ons opgelegd door diverse ondemocratische mechanismen, variërend van het afdwingen van de afhankelijkheid van auto’s via gesegregeerde en inefficiënte stadsplanning tot internationale handelsverdragen die de winsten van fossiele brandstoffen beschermen (zoals het Energiehandvestverdrag). Deze ongelijke en antidemocratische inmenging van de fossiele brandstofindustrie in onze samenlevingen is meer dan een eeuw oud en gaat helemaal terug tot Rockefellers Standard Oil, nu ExxonMobil.

Hoofdstuk 2. De opkomst

De recente geschiedenis van deze economische systemen, in Amerika, en Eurazië, wordt gedomineerd door de opkomst van de neoliberale ideologie.

Het neoliberalisme is het geesteskind van de Mont Pèlerin Society, een groep economen die de (relatief) egalitaire stabiliteit van de Keynesiaanse economie wilde terugdringen. In de jaren 1950 kwamen ze samen, onder leiding van Friedrich Hayek, om de contouren te schetsen van een economisch programma waarin bedrijven zouden worden bevrijd van de tirannie van fundamentele sociale verantwoordelijkheden.

Hayek spreekt de Mont Pèlerin Society toe

Hoewel het neoliberalisme zich publiekelijk hult in de mantel van ‘marktvrijheid als basis voor andere vrijheden’, is het belangrijk om te begrijpen dat de vrijheid die het promoot alleen vrijheid is voor producenten (d.w.z. particuliere bedrijven en kapitaaleigenaren), en niet voor andere economische partijen: niet voor werknemers, niet voor consumenten, niet voor burgers, niet voor gemeenschappen. Het doel is volledige macht en vrijheid voor producenten, terwijl het vermogen van andere partijen om samen te komen om economische eisen te stellen of veranderingen door te voeren, wordt ingeperkt.

Hoofdstuk 3. De dreiging

De neoliberale ideologie is in haar kern antidemocratisch. Haar doel is om de vrije heerschappij over onze samenlevingen aan bedrijven te geven, niet aan burgers.

Dit is waarschijnlijk het gedeelte van dit essay dat het meest contra-intuïtief zal zijn. Veel mensen, met inbegrip van degenen die politiek actief zijn in liberale of neoliberale omgevingen, beschouwen zichzelf als prodemocratisch en tegelijkertijd als voorstander van marktvrijheden. En velen ter linkerzijde, waaronder ikzelf, beschouwen het neoliberalisme als geobsedeerd door vrije markten, ten koste van de democratie. Maar dat is een verkeerde voorstelling van het neoliberalisme.

“In the Ruins of Neoliberalism” van Wendy Brown. Iedereen moet dit echt lezen.

Volgens Wendy Brown, zoals te lezen valt in haar meesterlijke epos “In de ruïnes van het neoliberalisme”, beoogt Hayeks neoliberale bouwwerk fundamenteel de gemeenschap te vernietigen, en met haar de democratie, opgevat als het vermogen van mensen om gemeenschappelijke claims te maken over hun doelen en aspiraties. Het opleggen van marktabsolutisme is slechts een middel om het doel te bereiken: het doel is de vernietiging van de democratie. Nogmaals, ik begrijp dat dit vreemd lijkt, maar zo is het. In Hayeks eigen woorden, geciteerd door Brown:

Hoe afhankelijker de positie van individuen of groepen wordt van de acties van de overheid, hoe meer ze erop zullen aandringen dat de overheid streeft naar een herkenbaar schema van verdelende rechtvaardigheid; en hoe meer regeringen proberen een vooropgezet patroon van wenselijke verdeling te realiseren, hoe meer ze de positie van de verschillende individuen en groepen aan hun controle moeten onderwerpen. Zolang het geloof in ‘sociale rechtvaardigheid’ de politieke actie beheerst, komt dit proces steeds dichter bij een totalitair systeem.

“In Hayeks wereldbeeld leidt democratie onvermijdelijk tot een collectieve claim op ‘distributieve rechtvaardigheid’, een vorm van universeel voorzien in levensbehoeften. En deze collectieve claim – in plaats van op te vatten als een redelijk collectief doel dat we inderdaad zouden moeten realiseren door samen en voor elkaar te werken in onze economieën – wordt in de koortsige geest van deze Oostenrijkse aristocraat veranderd in een zeer angstaanjagende vijand die koste wat kost verslagen en vernietigd moet worden.”

Volgens Hayek neigen democratische aspiraties om in de universele behoeften van mensen te voorzien onvermijdelijk naar totalitarisme, en absolute en angstaanjagende onvrijheid.

Dit is op het eerste gezicht erg onlogisch: het gebrek aan eerste levensbehoeften is aantoonbaar de belangrijkste oorzaak van de massale onvrijheid over de hele wereld. Als niet in de levensbehoeften van mensen wordt voorzien, zijn ze niet in staat om wat voor levensplannen dan ook te maken of te realiseren (zie, om te beginnen, Doyal en Goughs “A Theory of Human Need“, Martha Nussbaums werk over mogelijkheden en Sens boek “Development as Freedom“). Dus over wat voor soort vrijheid heeft Hayek het hier?

Democratie als gebrek aan vrijheid voor producenten.

Hayek en de andere neoliberalen nemen het tegenovergestelde standpunt in van Doyal, Gough, Sen en Nussbaum. Zij bekijken vrijheid niet vanuit het perspectief van mensen die een fatsoenlijk minimum inkomen nodig hebben om een volwaardig leven te leiden en hun menselijk potentieel te realiseren. Zij bekijken vrijheid vanuit het perspectief van de producenten, die volkomen vrij zouden moeten zijn om te handelen zonder enige sociale of democratische claims of beperkingen op hun handelingen. Vanuit dit perspectief, het perspectief van de producenten, is democratie de weg naar ‘totalitaire’ claims, waarbij collectieve organisatie (in dit geval uitsluitend gezien als een gecentraliseerde staat, wat op zichzelf reductionistisch en verkeerd is, maar begrijpelijk gezien de historische context van de centrale Sovjetregering) een existentieel risico vormt voor de vrijheid van producenten om de economie te leiden.

Het marktfundamentalisme doet zijn intrede

Hayek en zijn neoliberale collega’s hadden een andere, antidemocratische manier nodig om de maatschappij te organiseren. Ze wilden geen democratie, maar ze wilden een soort zichzelf in stand houdende organisatie – en daarmee bedoelden ze een hiërarchie. De markt moest voor de organisatie zorgen, en concurrentie binnen markten voor de hiërarchie. (De neoliberalen in de jaren 1950 voorspelden niet dat onbelemmerde markten zouden leiden tot concentraties in monopolies of kartels – dat hadden ze wel moeten doen. Ze zouden de enorme bedrijven die onze huidige economieën besturen waarschijnlijk afkeuren, ook al heeft hun markt-boven-democratiebeleid deze bedrijven voorspelbaar in het leven geroepen.)

Het neoliberale project is dus altijd antidemocratisch geweest en is dat nog steeds. Het is ontworpen om te voorkomen dat we collectief debatteren en beslissen over hoe we onze economieën en ons werk willen organiseren. En dat is de afgelopen veertig jaar zo goed gelukt dat het idee alleen al dat we samen zouden kunnen beslissen over hoe we werken en hoe we voorzien in elkaars behoeften en bijdragen aan elkaars welzijn, een verre koortsdroom lijkt – ook al is het nog nooit zo dichtbij geweest. Wie heeft ons tegengehouden, en houdt ons nog steeds tegen?

Hoofdstuk 4. De voorvechters

De fossiele brandstofindustrie is al lange tijd een voorvechter én een begunstigde van de neoliberale overname van onze samenlevingen.

Laten we eerlijk zijn: de Mont Pèlerin Society zou het, als een kleine groep van marginale economen en filosofen uit de hogere kringen, moeilijk hebben gehad om in hun eentje de wereld over te nemen. Maar bijna vanaf het begin hadden ze machtige en rijke medestanders. De verweven geschiedenis van de fossiele brandstofindustrie en de neoliberale economisch-politieke agenda gaat ver terug. Al in de jaren 1950 drong de fossiele-brandstofindustrie het economieonderwijs in de VS binnen, met als doel ‘subtiel de boodschap over te brengen dat de Amerikaanse vrijheid het product is van extractief kapitalisme’.

Fragment uit de propagandafilm van de olie-industrie ‘Destination Earth’ uit 1956 waarin een spion van Mars de reden voor de Amerikaanse welvaart ontdekt: “Het grote geheim is natuurlijk de olie, die een beter leven heeft gebracht voor alle mensen in de VS.”

De dominantie van de fossiele brandstofindustrie in onze economieën is geen tragisch historisch ongeluk, maar fundamenteel voor het DNA van onze economische systemen. Zoals Jason Moore, Andreas Malm, Jeremy Walker en Amitav Ghosh hebben beschreven, liggen wereldwijde plundering, extractie en uitbuiting aan de basis van de enorme winstaccumulaties die het moderne kapitalisme mogelijk hebben gemaakt. De industrie van fossiele brandstoffen is geen bijkomstigheid van onze economieën, maar maakt deel uit van haar structuur. En de fossiele brandstofindustrie is zich al tientallen jaren pijnlijk bewust van haar afhankelijkheid van een moordend, door producenten gedomineerd economisch systeem – zie Naomi Kleins ‘This Changes Everything’.

De bedrijven in de fossiele brandstoffen, en de miljardairs die ze hebben voortgebracht, in de VS en Europa, waren overtuigd van twee onderling verbonden ideeën. Ten eerste dat ze een bepaald soort vrijemarktkapitalisme nodig hadden om te kunnen blijven bestaan, zonder staatsinmenging of democratisch toezicht op hun activiteiten. Ten tweede dat ze legitimiteit konden verwerven door kapitalistische economieën in stand te houden, door zichzelf te presenteren als de groezelige Atlas die de glimmende en exponentieel groeiende kapitalistische rijkdom overeind hield. Dit verhaal wordt veel gedetailleerder en genuanceerder verteld in Jeremy Walkers epos ‘More Heat Than Life’ en in Amy Westervelts buitengewone podcast Drilled.

Tijdens de jaren 1970 en 1980 waren zowel de neoliberale intellectuelen als hun steunpilaren voor fossiele brandstoffen langdurig verliefd op elkaar geworden worden. De neoliberale denkers leverden de ideeën, de fossiele brandstofindustrie het geld om die ideeën over de hele wereld te verspreiden.

En nu hebben we te maken met de monsterlijke nakomelingen van dit huwelijk van overtuiging en comfort.

Hoofdstuk 5. De coördinatie

De organisatie van deze overname is niet willekeurig: ze wordt gecoördineerd door denktanks, lobbygroepen, pr-bedrijven en advocatenkantoren. Deze worden op hun beurt internationaal gecoördineerd, bijvoorbeeld via het Atlas Network, dat betrokken is bij meer dan 500 denktanks wereldwijd.

Neoliberalisme met wapens…

Het eerste grote succes van het neoliberalisme was openlijk antidemocratisch: de door de VS gesteunde staatsgreep in 1973 van generaal Pinochet tegen de democratisch gekozen regering van Salvador Allende werd door de Mont Pèlerin Society gevierd als een kans. Haar grootheden, van Hayek tot Milton Friedman, aarzelden niet om de Chileense samenleving in sneltreinvaart naar hun meedogenloze evenbeeld om te vormen. De nevenschikking van ‘liberaal’ en wrede militaire dictatuur (Pinochet martelde, vermoordde en deed tienduizenden linkse tegenstanders verdwijnen – een hele generatie opponenten verdween) lijkt misschien vreemd voor sommigen, maar is volkomen logisch als we bedenken dat de enige vrijheid die van belang is voor het neoliberalisme de vrijheid van de producent is: de vrijheid van bedrijven om te ontginnen, uit te buiten en winst te maken. De dodelijke democratische zonde van Allende, waarvoor hij de ultieme prijs betaalde toen hij in het presidentieel paleis werd vermoord door mannen van Pinochet, was het plan om de Chileens koperindustrie te nationaliseren. Hoe durfde een land democratisch te beslissen om zijn eigen grondstoffen en rijkdom te controleren? Dood, marteling en hard economisch beleid waren het door de VS gesteunde neoliberale antwoord op deze brutaliteit.

Margaret Thatcher met de Chileense dictator Generaal Augusto Pinochet (Reuters)

… en liberalisme bij de stembus

Het volgende grote succes van het neoliberalisme was een nog grotere prijs: toen het Verenigd Koninkrijk in 1979 Margaret Thatcher koos. Het neoliberalisme hoefde niet langer met wapens te worden opgelegd: de Mont Pèlerin Society en haar industriële medestanders hadden een manier gevonden om de code te kraken en democratische samenlevingen zo te beschadigen dat ze nu bij de stembus voor hun eigen ondergang zouden kiezen. Hoe? Door middel van denktanks. Jeremy Walker vat het verhaal samen in ‘More Heat Than Life’:

Hayeks volharding dat egalitaire democratie de ondergang zou betekenen, zou waarschijnlijk nooit op brede instemming van een democratische burgerij kunnen rekenen als deze Hayeks corpus van ‘wetenschappelijke’ publicaties zou bekijken. (…) Hayek begreep dat, om het marktmechanisme te beschermen tegen een teveel aan democratie, het nodig zou zijn om instemming te organiseren, door de opzettelijke constructie van een agnotologische [agnotologie is de studie van cultureel-geïnduceerde onwetendheid of twijfel, noot van de vertaler] politieke machine die massaal ‘bedrijfspropaganda’ op de markt brengt.

De taak om deze parallelle machinerie voor massacommunicatie (en de werving en training van neoliberale activisten) op te zetten werd op zich genomen door de Engelse zakenman Anthony Fisher, een volgeling van Hayek. In 1955 richtte Fisher het Institute for Economic Affairs (IEA) op, dat later de Thatcher-revolutie lanceerde vanuit de uiterst rechtse flank van de Conservatieve Partij. In een brief aan Fisher, na haar verkiezingsoverwinning in 1979, schreef Margaret Thatcher dat het IEA ‘het opinieklimaat had gecreëerd dat onze overwinning mogelijk maakte’.

Anthony Fisher, de man achter de denktanks tanks. Credits van de foto hier.

Het verbluffende succes van Thatcher inspireerde Anthony Fisher tot het oprichten van het Atlas Network: een internationale federatie van denktanks, gebouwd naar het model van zijn eigen Institute for Economic Affairs, die ‘het opinieklimaat’ zouden creëren waardoor neoliberale bedrijfspropaganda zoveel mogelijk landen zou kunnen overnemen. De financiering van het Network is niet transparant, maar een groot deel ervan, zo niet alles, is afkomstig uit de rijkdom van de winningsindustrieën, in de eerste plaats de fossiele brandstoffenindustrie. Het Atlas Network heeft nu meer dan 500 filialen over de hele wereld (je kunt hier meer te weten komen en de filialen bij jou in de buurt opzoeken).

Hoofdstuk 6. De ontwikkeling

Deze denktanks trainen hun kaders intern en plaatsen hen op invloedrijke plaatsen in de politiek en in de media.

Onderzoekers zoals Jeremy Walker en verslaggevers van DeSmog hebben de carrièrepaden van protégés van het Atlas Network gevolgd. Ik ben hier geen specialist in, maar volgens mij gaat het proces ongeveer als volgt: de denktanks organiseren wervingscursussen (zomercursussen, ‘masteropleidingen’, …) om hun kaders te selecteren en op te leiden. Ze gebruiken prestatiemaatstaven die gekoppeld zijn aan het vermogen om het neoliberale evangelie te verkondigen en te verspreiden in het publieke domein (het aantal gepubliceerde opiniestukken of ingezonden brieven, tv-optredens, beleidsnota’s of materiaal dat in beleids- of schoolcurricula terechtkomt …).

‘Kampioenen van de vrijheid’. Het magazine van het Atlas Network prijst zijn beschermelingen. Zomereditie 2024 gaat over de  Argentijnse president en neoliberale extremist Milei.

Vervolgens blijven ze hun meest veelbelovende rekruten steunen, via posities in denktanks, maar ook door te proberen hen binnen media of politieke partijen te plaatsen, met als resultaat dat veel van de mensen die het meest uitgesproken en actief zijn in de rechtse politiek beïnvloed zijn door de ideologie van het Atlas Network. Het is hun professionele ondersteuningsNetwork.

Hoofdstuk 7. De boodschap

Deze denktanks kopiëren hun materialen en strategieën wereldwijd. Hun vergiftiging van ons publieke domein gaat van het bepleiten van een meedogenloos, ongelijk neoliberaal economisch beleid tot het promoten van ontkenning van de klimaatwetenschap. Ze houden zich ook bezig met onderwerpen die leiden tot verdeeldheid, zoals gender (gelijke rechten voor vrouwen, queer & trans-rechten), ras of migratie.

De onderwerpen die door de denktanks van het Atlas Network worden behandeld, zijn behoorlijk divers en soms zelfs tegenstrijdig, zoals een bezoek aan hun websites en publicaties duidelijk maakt. Er zijn echter twee constanten. De eerste is de promotie van bedrijfsvriendelijk, neoliberaal economisch beleid, bewerkt en gemaskeerd om verenigbaar te lijken met de democratie, onder het mom van Hayeks ‘marktvrijheid als basis voor alle andere vrijheden’. De tweede is klimaatontkenning en –vertraging.

De denktanks van het Atlas Network zijn aantoonbaar het grootste kanaal en de grootste steun geweest voor het promoten van klimaatontkenning en -vertraging over de hele wereld.

Sommige denktanks van het Atlas Network hebben nu een andere weg ingeslagen en doen zich voor alsof ze de klimaatwetenschap aanvaarden en zelfs klimaatactie promoten. Het zou het beste zijn om je niet te laten misleiden door deze oppervlakkige verandering van koers. Het hoofddoel van het Atlas Network is het beschermen van bedrijven – in het bijzonder extractieve bedrijven zoals de fossiele brandstoffen industrie, die tenslotte tot hun meest gulle gevers en financiers behoren – tegen elke vorm van democratische overheidsregulering. Zelfs als denktanks van het Atlas Network doen alsof ze de realiteit van klimaatverandering accepteren, dan zal dat zijn om de noodzakelijke actie te vertragen via andere propaganda, zoals het promoten van vrijwillige bedrijfsmaatregelen, techno-optimistische dromen van negatieve koolstoftechnologieën, of zelfs het absurde argument dat fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn voor de mensheid en klimaatactie.

De denktanks van het Atlas Network houden zich ook bezig met onderwerpen die sociale verdeeldheid kunnen veroorzaken, het democratisch functioneren kunnen ondermijnen en meer volgelingen voor hun zaak kunnen aantrekken. Hiertoe behoren conservatieve gezinswaarden, die een kernbeginsel waren van Hayeks geplande organisatie van de samenleving, naast zijn marktfundamentalisme (zie Wendy Browns ‘In the Ruins of Neoliberalism’ voor meer details over deze schijnbare paradox). De denktanks agenderen ook discussies over feminisme, gender- en queerrechten en migratie. Het is belangrijk op te merken dat neoliberale denktanks vaak tegengestelde kanten van deze kwesties bepleiten, sommige meer conservatief, andere meer liberaal.

Tegenstrijdige inhoud? Hier lijkt het Zwitserse neoliberale tijdschrift ‘Regard Libre’ zowel te pleiten voor vrouwenrechten (links) als tegen genderqueer erkenning (rechts). De rode draad is pro-markt en anti-staat.

De rode draad is het verzet tegen democratisch voorgeschreven staatsinterventie. In de afbeelding hierboven zien we bijvoorbeeld het Zwitserse neoliberale tijdschrift ‘Regard Libre’ pleiten voor vrouwenrechten (links) en tegen genderqueer-rechten (rechts). De consistentie is niet zo moeilijk te vinden: vrouwenrechten zijn alleen waardevol omdat ze zouden ontstaan naast het industriële kapitalisme, d.w.z. de door producenten gedomineerde economie. Genderqueer-rechten zijn slecht omdat ze vragen om collectieve, democratisch opgelegde bescherming via staatserkenning.

Dit is echt een belangrijk punt voor voorstanders van democratie, economie, klimaat, gender, sociale rechtvaardigheid of elk ander doelwit van het neoliberalisme. De vertolkers van de neoliberale agenda zijn niet geïnteresseerd in de fundamentele waarden of realiteit die ze becommentariëren. Ze zijn niet geïnteresseerd in het specifieke onderwerp van discussie. Helemaal niet. Ze zijn geïnteresseerd in de strategische uitkomst van het creëren van de discussie. Dit punt is vooral moeilijk te begrijpen voor linkse mensen en wetenschappers, omdat zij wél geven om fundamentele waarden en de werkelijkheid.

Het strategische doel van neoliberale spreekbuizen is altijd tweeledig: wantrouwen creëren in democratische, publiek georiënteerde of gefinancierde processen en voldoende verwarring zaaien om democratische besluitvorming te desoriënteren en uiteindelijk uit te schakelen.

Het doel van het belichten van allerlei onderwerpen uit de cultuuroorlog door de neoliberale media is, om het met Steve Bannons ruwe maar accurate uitdrukking te zeggen, ‘de wereld van de media te overspoelen met stront’. Dit betekent het versterken van een kakofonie van verdeeldheid zaaiende onderwerpen om een beredeneerde en meelevende collectieve discussie te ondermijnen en uiteindelijk het vermogen tot beredeneerde democratische besluitvorming te vernietigen.

Hoofdstuk 8. De invloed

Een van de kerndoelen van deze organisaties is om de expertise van universitair onderzoek te vervangen door hun eigen materiaal, waarbij ze de opiniemakers beïnvloeden, met journalisten en leraren als favoriete doelwitten.

De tactiek van klimaatontkennende organisaties om universitaire expertise in het publieke domein te vervangen is uitvoerig gedocumenteerd door wetenschappers als Naomi Oreskes en Eric Conway (zie hun gezaghebbende boek ‘Merchants Of Doubt’). Dit gebeurt via vele bekende tactieken. De denktanks produceren bijvoorbeeld neprapporten, vaak zo opgemaakt dat ze lijken op rapporten van legitieme bronnen, zoals het IPCC, om beleidsmakers en journalisten in verwarring te brengen. Ze doen zich voor als deskundigen en doen alsof ze over relevante onderzoekskennis beschikken waar ze die niet hebben. Ze organiseren nepconferenties en -evenementen, ze lobbyen bij mediaredacties om hun nepwetenschap evenveel aandacht te geven, enzovoort, enzovoort.

Wat minder bekend is, is dat een van de hoofddoelen van het Atlas Network het vervangen van openbare expertise is – het soort expertise dat door de overheid wordt gefinancierd, in universiteiten of onderzoeksinstituten van de overheid – door hun eigen bedrijfsvriendelijke desinformatie. Het is de moeite waard om te herhalen: het Atlas Network en zijn geldschieters zijn verwikkeld in een totale oorlog tegen universiteiten en het genereren en communiceren van kennis door de overheid. Om Jeremy Walker nog eens te citeren (cursief door mijzelf):

Daarom moet het werk van de (…) libertaire (…) intellectuelen en politieke ingewijden die de bevoegdheden van de staat op het gebied van beleidsplanning proberen te veroveren, worden aangevuld met een permanent programma van massacommunicatie om de bronnen van de ‘verkeerde’ overtuigingen – openbare universiteiten, ambtenaren, openbare omroepen, openbare wetenschappelijke instituten – tegen te gaan en te ondermijnen en om de burgers te verleiden, te verwarren of te intimideren zodat ze instemmen met hun onderwerping aan een marktorde waarin alle openbare kennis, bezittingen en diensten op den duur volledig geprivatiseerd zullen worden.

De oorlog van het Atlas Network tegen openbare informatie (gedefinieerd als alle informatie afkomstig van bronnen die niet direct gefinancierd worden door de industrie) moet gezien worden als een kernonderdeel van de oorlog tegen de democratie. Democratie, zelfbestuur door het volk, is onmogelijk zonder een solide basis van informatie waarmee beslissingen genomen kunnen worden. Door het ondermijnen en vervangen van publieke deskundigen van in de communicatieve sfeer, proberen de organisaties van het Atlas Network ons te beroven van de fundamenten waar democratische besluitvormingsprocessen op steunen: een goed begrip van de werkelijkheid.

Dit wil niet zeggen dat academici, publieke omroepen of ambtenaren universeel correct zijn of boven elke kritiek staan. Ze kunnen bevooroordeeld zijn en dingen verkeerd zien, wat normaal is en alleen maar te verwachten. Inderdaad, elke denktank van het Atlas Network vertrouwt op een ideologisch georiënteerde universiteitsprofessor (meestal economen of filosofen – waarom eigenlijk?) om in hun adviesraad te zitten en les te geven op hun zomerschool of masteropleiding. Maar in tegenstelling tot de door de industrie betaalde nepwetenschappers van het Atlas Network, zijn experts uit de publieke sector uiteindelijk verantwoording verschuldigd aan het publiek: ze zijn in het openbaar aanwezig, transparant, verantwoordelijk voor hun fouten, en dat allemaal vanwege hun rol in de publieke sector.

Dergelijke regels voor verantwoording zijn niet van toepassing op de denktanks van Atlas. Hun doel is om de wereld van de media te overspoelen met pro-industrie, pro-rijkdom, antidemocratische rotzooi, de realiteit ten spijt, totdat elke mogelijkheid van democratische besluitvorming een verre droom is. En op veel plaatsen, in veel gemeenschappen, zijn ze daar al in geslaagd.

Hoofdstuk 9. De implicatie

Om dergelijke gecentraliseerde en gecoördineerde partijen tegen te gaan, moet de klimaatbeweging (en eigenlijk alle bewegingen die door het neoliberalisme worden aangevallen) radicaal veranderen, zowel in oriëntatie als in strategie.

Vorig jaar hoorde ik voor het eerst van het Atlas Network, ondanks het feit dat ik vrijwel mijn hele leven actief ben geweest in sociale rechtvaardigheidsbewegingen en mijn hele leven heb geprobeerd te begrijpen waarom we bleven verliezen (of op zijn minst veel te langzaam wonnen). Ik kan niet uitdrukken hoe diep verontrustend het is om een universitair onderzoeker te zijn, een internationale expert op het gebied van sociale klimaatwetenschap, en zo recent, zo heel laat in het spel, te herkennen waar we tegenaan lopen. Ik geloof dat dat bewustzijn, samen met de kennis van het recente onderzoek, dat in dit essay is beschreven, ons moet laten nadenken over de manier waarop we ons organiseren om het tegen te gaan. Ik ben geen politicus of communicatiestrateeg, dus dit zijn slechts wat gedachten om mee te beginnen. Dit is werk dat we samen zo snel mogelijk moeten doen:

 1. We moeten communiceren over onze tegenstanders. De generatie van de klimaatactivisten moet zich ervan bewust zijn dat hun samenlevingen er niet in geslaagd zijn om te reageren, niet omdat democratie onverenigbaar is met klimaatrechtvaardigheid, maar omdat onze democratieën decennialang zijn aangevallen door dezelfde actoren die het klimaat vernietigen. We moeten het bewustzijn en de kennis van het Atlas Network, zijn financiers en bondgenoten verspreiden, zodat onze bewegingen begrijpen tegen wie we het echt opnemen.
 2. We moeten onderzoek doen naar actoren en verkooppunten die aangesloten zijn bij het Atlas Network (evenals andere organisaties met duister geld) en deze bijhouden. Dit is enorm veel werk, en door de recente aandacht beginnen ze hun sporen uit te wissen, tenminste op het internet. Als je onderzoeker bent, sluit je dan aan bij het Climate Social Science Network en begin samen te werken om zoveel mogelijk informatie over het schimmige Network te verzamelen. Kam internetarchieven uit, vraag naar financieringsgegevens en formele organisatiegegevens, en publiceer je resultaten.
 3. We moeten ons verenigen als pro-democratie, pro-gelijkheid, pro-mensenrechten, pro-sociale rechtvaardigheidsbewegingen. We zijn ons misschien niet volledig bewust van elkaars problemen (of zelfs maar overtuigd van hun geldigheid), maar we staan tegenover dezelfde gecentraliseerde vijand. Op zijn minst op strategisch niveau moeten we informatie delen over hun operaties, en strategieën ontwikkelen om hen het best te bestrijden.
 4. We moeten de neoliberale overname van onze wereld niet per onderwerp tegengaan, maar op strategisch niveau. Herinner je je hoofdstuk 7 en de twee doelen van neoliberale communicatie? Debatteren over de inhoud is een verliezende strategie op de lange termijn, kijk maar naar decennia van klimaatontkenning. Natuurlijk moeten we debunken op een feitelijk niveau, maar we moeten het grootste deel van onze energie richten op het doel van de desinformatie: collectieve inactiviteit, waardoor het speelveld open blijft voor de heerschappij van de industrie en de miljardairs. Ze proberen de democratische capaciteit voor actie te stoppen en we moeten met ze in debat op dit gebied, waar ze het zwakst zijn.
 5. Activisme, protest en burgerlijke ongehoorzaamheid kunnen in deze context niet winnen. Dit is het moeilijkste om op te schrijven. Zovelen van ons hebben hun energie daar decennialang op gericht. Ik ontken de enorme overwinningen niet van de klimaatstakingen of Extinction Rebellion bij het onder de aandacht brengen van de klimaatnoodsituatie, of de successen van Black Lives Matter en Palestijnse bevrijdingsbewegingen (de belangrijkste van onze tijd) bij het compromisloos oproepen tot universele vrijheid, emancipatie en mensenrechten. Maar laten we eerlijk zijn: na tientallen jaren in een versnellende klimaatcrisis, waarin blanke suprematie en Palestijnse genocide zegevieren, zijn deze bewegingen niet aan de winnende hand. Mijn argument is dat dit komt omdat hun doelen en tactieken geen rekening hielden (en nog steeds niet houden) met de opzettelijke overname van onze samenlevingen door neoliberale partijen, internationaal georkestreerd door het Atlas Network. Het gruwelijke feit is dat we geen burgers in democratieën zijn, die zich tot onze regeringen richten om onrecht te herstellen. Als dat zo was, zouden we allang gewonnen hebben. Wij zijn rechteloze mensen, die geconfronteerd worden met regeringen die overgenomen zijn door industriële actoren, die ongelijkheid en lijden verwelkomen als onderdeel van hun ideologie en bedrijfsmodellen. Ze zullen nooit reageren op legitieme grieven, positieve voorstellen of democratische eisen in welke vorm dan ook – uit principe. De vraag wordt dan: wat kunnen we doen dat meer kans van slagen heeft?
 6. Gebruik hun eigen middelen tegen hen, maar effectiever. Natuurlijk hebben we niet de financiële middelen van het door miljarden gefinancierde Atlas Network, maar we hebben veel voordelen: de realiteit staat aan onze kant, net als de immens populaire waarden van democratie en rechten voor iedereen. En we hebben onderzoekscapaciteit en echte volksbewegingen. Eén ding dat we moeten doen is hen met hun eigen spel tegengaan: het produceren van opiniestukken, krantenbrieven, tv-optredens, lesmateriaal voor scholen, enzovoort. We moeten de media overspoelen met goed materiaal. Dit betekent dat we de dingen anders moeten doen: activisten en academici opleiden tot uitstekende, productieve, openbare voorlichters. Ook moeten we nadenken welke vorm van handelen, spreken en denken het meeste aanspreekt voor de grote massa die zich nog geen mening heeft gevormd. Misschien betekent het dat we pakken en dassen moeten dragen, misschien betekent het spreken met de woorden en waarden van verschillende sociale klassen en hen zo volledig integreren in onze bewegingen. Immers, als een stel neoliberale antidemocratische oplichters de wereld kunnen overnemen door er gelikt uit te zien op tv, bedenk dan eens wat we kunnen doen voor een op de realiteit gebaseerde welvaart-voor-iedereen, pro-democratieagenda met een mooier kapsel en wat gestreken kleren. Dit alles ligt ver buiten mijn comfortzone (vooral het kapsel en het strijken, lol), maar het is essentieel. En vergeet niet te communiceren op strategisch niveau!
 7. Haal de strijd van de straat. Begrijp me niet verkeerd: massaal protest en zelfs burgerlijke ongehoorzaamheid zijn absoluut noodzakelijk om actie te blijven stimuleren. Maar we moeten onze doelen en boodschappen naar vele andere arena’s brengen en de strijd tegen de neoliberale invloed naar vergaderzalen, variërend van gemeentelijke beraadslagingen tot directiekamers van bedrijven. Dit is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan en velen zullen beweren dat we dat al doen, met klimaatactivisten die aandeelhoudersvergaderingen verstoren enzovoort. Ik heb het hier echter niet alleen over verstoring: ik heb het over het ontmaskeren en tegengaan van de neoliberale agenda, waar die ook wordt uitgevoerd, en over het opbouwen van interne krachten om ons ertegen te verzetten. We zijn slechts zo sterk als onze collectieve organisatie, en we moeten ons vermogen tot zelforganisatie, geworteld in op realiteit gebaseerde analyse, aan elke instelling in onze samenlevingen opdringen.
 8. Begin weer in mensen te geloven. Het is heel eenvoudig: de fout ligt niet bij onszelf, maar bij het grote succes van de organisatorische tactieken van een paar destructieve en rijke ideologen. De staat van onze huidige samenlevingen en de richting waarin ze zich ontwikkelen weerspiegelen niet de aspiraties, het potentieel of de verlangens van de overgrote meerderheid van onze medemensen. Het is waar dat de neoliberale revolutie haar uiterste best heeft gedaan om de mensheid naar haar beeld te vormen: afgezonderd, egoïstisch, genadeloos concurrerend. Maar de homo-neoliberalis is niet, en was nooit, wie we echt zijn. Er verschijnt steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat mensen tot de meest coöperatieve en communicatieve dieren behoren. Inheemse geleerden herinneren ons eraan dat menselijke samenlevingen die stabiele culturen van gelijkheid en stabiliteit binnen hun omgeving creërden, al duizenden jaren voor het kapitalisme bestonden. Het boek van Graeber en Wengrow “The Dawn of Everything” toonde duidelijk aan hoe geschikt mensen zijn om bestuurssystemen uit te vinden en opnieuw uit te vinden, en hoe vaardig (zelfs begerig) we zijn naar democratische en rechtvaardige sociale arrangementen, zelfs als deze altijd bedreigd worden door machtshonger. Dit betekent dat misantropie, die vaak bij linkse mensen en in milieukringen wordt aangetroffen, volkomen ongegrond en totaal contraproductief is. Het is tijd om de visie van de homo (of beter, femina) oikologica naar voren te brengen: de mens die op democratische wijze voor anderen en zijn omgeving zorgt (gebaseerd op het Griekse concept van oikos: huishouden, economie en milieu). Dit is wie we waren en wie we weer kunnen worden. Het is tijd om onszelf en onze medemensen aan te moedigen om te geloven in ons collectieve vermogen om dingen te veranderen, te werken en te zorgen voor elkaars welvaart en de neoliberale monsters die onze samenlevingen verslinden uit onze geschiedenis te schoppen.

Zet woede en kennis om in revolutie. Het is al laat, zowel wat betreft de triomf van de neoliberale economie als het bijbehorende fascisme, en de versnelling van de onomkeerbare klimaatverandering. Het verraad aan de belofte en het potentieel van onze samenlevingen is immens. Maar er zijn twee emoties die zelfs de meest depressieve en verslagen mensen energie kunnen geven: woede en hoop. Er is nog nooit zoveel reden geweest voor woede als nu, nu we dit nieuwe bewijs over de vernietiging van onze samenlevingen en onze werelden hebben geleerd. En er is nooit meer reden geweest voor hoop, nu er nieuwe mogelijkheden zijn voor alternatieve energieproductie – weg van fossiele brandstoffen – en voldoende en efficiënte manieren om die energie te gebruiken. Voor het eerst ligt ecologisch veilige, universele menselijke welvaart binnen handbereik. Er is veel om boos over te zijn, en nog meer om voor te vechten. Voorwaarts!

Hoofdstuk 10. De richting

Democratie, de gevreesde vijand van het neoliberalisme, moet centraal staan in onze nieuwe koers.

De grootste openbaring was voor mij dat het neoliberalisme voortkwam uit een fundamentele angst voor democratie en de wens om die uit te roeien. Markten, als de hiërarchische organisatie van de samenleving waaraan de voorkeur werd gegeven, waren ondergeschikt aan de noodzaak om de democratie te vernietigen. Volgens Hayek zou democratie onmiddellijk leiden tot collectieve discussie en organisatie, met als resultaat gezamenlijke beslissingen om het menselijk potentieel te realiseren door te voorzien in de universele behoeften. Voor Hayek was dit onaanvaardbaar, omdat het een verplichting zou zijn voor de producenten, de rijke eigenaars van kapitaal. Voor Hayek vertaalden democratische eisen om te voorzien in de universele behoeften zich automatisch in tiranniek staatsautoritarisme, waar een gezichtsloze, naamloze bureaucratie productie- en consumptiequota zou opleggen en alle soorten vrijheid zouden worden uitgebannen. Natuurlijk houdt niemand van tirannieke staatsbureaucratieën (behalve natuurlijk als ze toevallig je leven verbeteren door middel van welzijnsprogramma’s, van onderwijs tot gezondheidszorg en huisvesting, wat eerlijk gezegd vrij vaak gebeurt). Maar Hayek had het mis: democratie betekent níet tirannieke centralisatie en overdreven overheidsbemoeienis van de staat, tenminste niet automatisch. Democratie, in de fundamentele betekenis van het woord, betekent zelforganisatie en zelfbeschikking. Het betekent autonomie en emancipatie. Het betekent dat mensen binnen hun samenleving samenkomen om hun omstandigheden beter en veiliger te maken. Kortom: democratie is het besluitvormingsproces voor het organiseren van algemene wederzijdse hulp.

In plaats van de gezichtsloze, naamloze centrale staatsbureaucratieën waar Hayek zo bang voor was, kunnen we pleiten voor algemene democratie in al onze gemeenschappen en economieën. Een deel van ons werk als burgers zou moeten bestaan uit het organiseren van het leven in onze gemeenschappen. In plaats van naamloze, gezichtsloze megaconcerns roofzuchtige en destructieve beslissingen te laten nemen, zouden we moeten samenwerken en elkaar vertrouwen om met betere plannen te komen. Dit geldt voor elke organisatie, publiek of privaat, op elke schaal. We hebben een enorm gevarieerd palet aan democratische structuren en processen om uit te putten, van burgervergaderingen tot coöperaties van werknemers en gebruikers. Onderzoekers en mensen uit de praktijk hebben fantastische instrumenten gecreëerd die ons helpen om de valkuilen en sterke punten ervan te begrijpen. We moeten weer leren om verschillende vormen van democratisch bestuur toe te passen, waarbij we zowel van successen als van fouten leren. Als we weer samenwerken en verschillende structuren creëren door middel van onze besluitvorming, zullen we leren om de neoliberale hegemonieën en hun machtsgreep op onze samenlevingen te weerstaan. We draaien de verovering en corruptie van onze staten terug.

Democratische besluitvorming kan alleen plaatsvinden onder twee kernvoorwaarden. De eerste is het respect voor kwetsbare minderheden (van welke aard dan ook, mensen met een handicap, leden van een inheemse bevolking, mensen met een bepaald geslacht, werk, leeftijd, migranten, enz.) en hun specifieke perspectieven en behoeften. De tweede is de erkenning van de wetenschappelijk vastgestelde realiteit. Dit betekent dat democratische besluitvorming altijd hand in hand moet gaan met onderzoek en informatie van publieke diensten. Dit wil niet zeggen dat wetenschappers beslissingen moeten bepalen, maar eerder dat onderzoek gericht moet zijn op het ondersteunen van democratische beraadslaging en besluitvorming, en dat burgers moeten worden opgeleid om de validiteit van onderzoeksresultaten te begrijpen. Het in overweging nemen van wetenschappelijke resultaten, naast het bevorderen van een cultuur van zorg en wederzijds werk, is wat ons in staat zal stellen om weer terug te keren binnen de planetaire grenzen, terwijl we tegelijkertijd de meest kwetsbaren beschermen tegen de schade die al is aangedaan.

Dat was een nogal technisch punt om dit essay mee te eindigen, en helaas was het niet kort, zoals beloofd. Het is uiteindelijk vrij lang geworden. Ik hoop dat het jou en je organisaties helpt en inspireert om je aandacht te richten op de zeer reële monsters die onze wereld in brand steken, en om de nieuwe democratie te creëren om betere en veiligere samenlevingen op te bouwen.

Hoofdstuk 11: Epiloog

Belangrijke dingen die een eigen behandeling verdienen.

Er zijn een heleboel dingen waar ik in dit essay niet op ben ingegaan, maar die een eigen behandeling verdienen in relatie tot het neoliberalisme en de invloed ervan op onze economieën en politiek.

 1. De opkomst van het fascisme. Neoliberale ideologen passen perfect bij wrede, extreemrechtse dictaturen – zie Pinochet, om slechts één voorbeeld te noemen. Maar zelfs in democratieën draagt neoliberaal beleid bij aan de opkomst en zelfs de triomf van extreemrechtse, fascistische bewegingen. Zoals Karl Polanyi beschrijft in zijn economische geschiedenis ‘De Grote Transformatie’, werd de opkomst van het Nazisme enorm geholpen door de economische crisis en onzekerheid in Duitsland na WOI. Neoliberaal beleid heeft ongeveer hetzelfde effect: het maakt de armen en de middenklasse armer, maar het verzwakt ook de sociale vangnetten, wat tenslotte een van de hoofddoelen van het neoliberalisme is. De resulterende economische onzekerheid en algemene stress – iets wat Ajay Singh Chaudhary karakteriseert als ‘uitputting’ – creëert een vruchtbare bodem voor de groei van de voorstellen van het fascisme, waarbij valse problemen worden voorgesteld en valse oplossingen. De resultaten zijn duidelijk zichtbaar, van Europa tot Amerika. Zelfs de opkomst van de oligarchen en Poetin in Rusland kan het best worden begrepen als het logische historische resultaat van het harde neoliberale beleid dat door het Westen werd opgelegd na de val van de Sovjet-Unie.
 2. Een volledige kritiek op beperkte democratie. Dit essay ging niet in detail in op de beperkingen van de representatieve liberale democratie, die legio zijn. Het volstaat te zeggen dat een beetje democratie beter is dan geen democratie en dat democratische middelen altijd ten volle moeten worden gebruikt door volksbewegingen. We hebben echter bredere en diepere democratische praktijken nodig in onze hele samenlevingen, en we moeten vooral democratische besluitvorming in onze economieën inbrengen, in de praktijken van productie en consumptie.
 3. Autoritair staatsbestuur, van Saoedi-Arabië tot China. De onderwerpen die in dit essay werden behandeld zijn het meest relevant voor de recente geschiedenis van Europa, Amerika en delen van Azië. In andere delen van de wereld domineert staatsautoritarisme en is democratie niet alleen beperkt, maar zelfs onbestaand. Deze gebieden zijn enorm groot en behoren ook tot de dichtstbevolkte en meest fossielrijke gebieden ter wereld. Elk programma voor menselijke gelijkheid, democratie en klimaatactie moet hier ook serieus rekening mee houden. In sommige opzichten zijn deze landen, met hun staatsbedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, verrassend goed verenigbaar met de neoliberale visie. In het geval van staatsbedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, is het in landen die rijk zijn aan fossiele brandstoffen vaak zo dat de industrie de staat leidt, in plaats van andersom. Deze landen kunnen dus gezien worden als het extreme geval van producentenvrijheid: alleen voor de grootste, meest kwaadaardige producenten. De fossiele brandstofbedrijven en hun oligarchische miljardairs lijden niet onder de autoritaire heerschappij van de staat: zij zíjn de staat. Natuurlijk: marktvrijheid en concurrentie zijn afwezig, maar is dat echt zo anders dan in het huidige tijdperk van neoliberalisme, gedomineerd door een paar enorme conglomeraten die het meest bedreven zijn in het inpalmen van overheidsbeleid en het elimineren van concurrentie? In elk geval moeten we zorgvuldig en nauwkeurig rekeningen houden met autoritaire staten. Een zekere manier om de macht van deze regeringen te verzwakken is het drastisch verminderen van de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, te stoppen met onnodige consumptie, het opbouwen van lokale productie- en recyclingcapaciteit en te zorgen voor hernieuwbare energie. Dus in termen van het gebruik van hulpbronnen of het maken van aanpassingen voor het klimaat is er geen tegenspraak. In geopolitieke termen moeten we voorkomen dat deze autoritaire landen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen opdringen aan Afrika, hun eerstvolgende doelwit, en daarom zal massale solidariteit met Afrikaanse geleerden en activisten nodig zijn.
 4. Transhumanisme, e/acc, langetermijndenken, en dergelijke. De technische miljardairs ontwikkelen samen met enkele academische medewerkers een nieuwe ideologie en maken de verspreiding ervan op de hoogste niveaus van de overheid en het bedrijfsleven mogelijk. Ik ben geen expert: Émile Torres, Alice Crary en een paar anderen zijn dat wel. Deze ideologie promoot de ontwikkeling van informatietechnologieën boven alle andere menselijke inspanningen. In haar meest extreme versie stelt deze ideologie dat technologische ontwikkeling, gevoed door economische groei, het waard is om de planeet Aarde volledig te vernietigen, omdat de technologische vooruitgang zich op de een of andere manier naar de ruimte zal verspreiden. De dood van miljarden mensen is gerechtvaardigd voor een toekomst van technologische welvaart in de ruimte. Sterker nog, de technologie zal de mens vervangen, want volgens het transhumanisme is het lot van de mensheid niet een stabiel en welvarend leven op de planeet Aarde, maar slechts een opstapje naar meer geëvolueerde technische vormen van intelligentie. Dit klinkt krankzinnig, en dat is het ook. Geen enkele serieuze astrofysicus of bioloog of wie dan ook neemt het serieus. Transhumanisme en e/acc [effectief accelerationisme, een radicale vorm van techno-optimisme (noot van de vertaler)], kunnen worden begrepen als neoliberalisme op Silicon Valley-steroïden: alle vrijheid, middelen en bewegingsruimte voor tech-producenten, en niets voor de mensheid of zelfs het leven op de planeet. Het is extreem gevaarlijk en moet als zodanig worden bestudeerd en bestreden.
 5. Dekolonisatie en de erkenning van inheemse maatschappelijke organisaties en wetenschap. De opkomst van het economische denken, de structuren en het fortuin die gepaard gaan met de vorming van het neoliberalisme hebben allemaal hun wortels in koloniale overheersing en uitbuiting. Jeremy Walkers ‘More Heat Than Life’ behandelt een deel van deze geschiedenis op een sterke manier, net als het werk van Jason Moore. Bovendien waren de welvaartsstaten die het neoliberalisme wilde vernietigen aantoonbaar ook alleen maar mogelijk door en gebouwd op koloniale diefstal. Koloniale praktijken van uitbuiting en oneerlijke ruilhandel, in menselijk, ecologisch en economisch opzicht, gaan tot op de dag van vandaag door. De vraag welk soort geopolitieke, economische en sociale organisatie deze eeuwenlange misdaad ongedaan zou maken, zou een kernzorg moeten zijn van democratische samenlevingen, evenals de vraag hoe de opkomst van roofzuchtige en gewelddadige imperia voorkomen kan worden – of die nu gedomineerd worden door de VS, Europa, Rusland of China. Herstel voor koloniale onderdrukking en het centraal stellen van inheemse kennis zullen hier beide centrale elementen zijn, maar ook deze discussie vereist een veel bredere behandeling.
 6. Specifieke actieplannen voor klimaat, biodiversiteit, gelijkheid, welvaart. Aangezien deze tekst gewijd is aan het in kaart brengen van de geschiedenis van het verzet, werd er niet veel tijd besteed aan de praktische wereld waar we naartoe moeten werken. In het kort: we hebben nu technologieën die ons in staat stellen om goed te leven binnen de planetaire grenzen, maar alleen als we ons werk richten op de meest efficiënte manieren om hulpbronnen te gebruiken (geïsoleerde huizen, efficiënte huishoudelijke apparaten, openbaar vervoer & fietsen, plantaardige diëten, etc.) én voldoende consumptieniveaus. Voldoende betekent geen ontbering, maar ook geen grote overdaad. Als we onze economieën en samenlevingen in de richting van deze maatregelen bewegen, kunnen we gemakkelijk, binnen een paar decennia of zelfs minder, welvaart en zelfs vrijheid voor iedereen bereiken, binnen de grenzen van onze planeet. Dan realiseren we wat George Monbiot ‘private soberheid en publieke luxe’ heeft genoemd. We zouden prachtige, weelderige, veilige leefomgevingen kunnen hebben, met minder werktijd, meer tijd voor familie, vrienden en gemeenschapszorg, met meer autonomie en emancipatie. Dit is mogelijk en zeker de moeite waard om voor te werken.

Om over na te denken: een reactie van Ben Kenward

Je pleit voor het opleiden van ‘productieve, openbare voorlichters’ en je bepleit dat we moeten ‘nadenken welke vorm van handelen, spreken en denken het meeste aanspreekt voor de grote massa die zich nog geen mening heeft gevormd’. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar ik geloof dat de linkse stijl van sommige van je retoriek (bijv. het herhaaldelijke een beroep doen op ‘sociale rechtvaardigheid’) sterk en direct tegen dat doel ingaat.

De manipulatie van de massamedia [‘manufacturing consent’, een verwijzing naar het boek van Chomsky en Herman, NvdV] die je zo treffend beschrijft is zo effectief geweest dat radicaal links, in betrekking relevante tijdsbestekken, permanent in diskrediet is gebracht in de hoofden van de meeste burgers (zie bijvoorbeeld de recente verkiezingsuitslag van de EU). We kunnen de beweging die jij en ik nodig hebben gewoon niet creëren met die retoriek.

Dit zou nutteloos gezeur zijn zonder een voorgestelde oplossing. Ik stel voor dat we in plaats van de oude linkse, elitaire, antimenselijke retoriek, kiezen voor anti-niet-menselijke retoriek. Mensen zoeken op de verkeerde plaats naar intelligente niet-menselijke entiteiten met anti-menselijke doelen. Dat is een idee dat mensen associëren met toekomstige AI of met ruimtewezens – maar in feite hebben we precies die dingen al: het zijn bedrijven. Zie dit artikel, en luister bijvoorbeeld naar een lezing van AI-expert Stuart Russell waarin hij het heeft over bedrijven die functioneren als machines en de uitdrukking ‘fossiele brandstofbedrijven zijn de mensheid te slim af geweest’ gebruikt.

Dit is geen traditioneel-linkse (en dus mogelijk door een meerderheid geaccepteerde) retoriek die niettemin de meeste noodzakelijke doelen van de sociale rechtvaardigheidsbeweging kan bereiken door het creëren van brede menselijke solidariteit. Overweeg alsjeblieft om deze retoriek over te nemen.

Ben Kenward (ontwikkelingspsycholoog en milieuactivist)

 

Belangrijkste referenties:

Wendy Brown (2019). In the ruins of neoliberalism: The rise of antidemocratic politics in the West. Columbia University Press.

Jeremy Walker. “More Heat than Life: The Tangled Roots of Ecology, Energy, and Economics”. 2020. Springer. https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-3936-7

Amy Westervelts Drilled Podcast https://drilled.media/podcasts/drilled

George Monbiot en Peter Hutchison (2024) “The Invisible Doctrine”

Niet gelezen maar sterk aanbevolen door Céline Keller (kunstenares en activiste):

Quinn Slobodian (2018). Globalists: The end of empire and the birth of neoliberalism. Harvard University Press. https://www.degruyter.com/document/doi/10.4159/9780674919808/html

Quinn Slobodian (2023). Crack-up capitalism: Market radicals and the dream of a world without democracy. Random House. https://us.macmillan.com/books/9781250753892/crackupcapitalism

 

Dit is de Nederlandse vertaling van What we are up against. Het oorspronkelijke stuk staat hier.

Vertaling: J. Baijens/Beste-ID

Deel via: