De afgelopen vijf jaar heeft Wageningen Economic Research het beleidsondersteunend onderzoek Transitie naar Kringlooplandbouw uitgevoerd voor het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. De realisatie van de transitie in de landbouw komt echter moeizaam van de grond. “Het ministerie zou boeren meer kunnen helpen met het afdekken van de risico’s van omschakeling”, zegt onderzoeksleider Anne-Charlotte Hoes. “Het is ook belangrijk om pioniers een zetje in de rug te geven”.

Systeemtransitie in de landbouw is een immense opgave. Doel is een landbouwsysteem te ontwikkelen dat binnen de planetaire grenzen blijft, eerlijk en werkbaar is, én bovendien rendabel. Landbouw fundamenteel veranderen kost jaren. Het gaat hier namelijk om een omslag in het denken en doen door zowel boeren als beleidsmakers, en om het veranderen van de hele agrarische productieketen, van zaadveredeling tot consument. Zo’n transitie tot stand brengen vergt fundamenteel iets anders dan project- of zelfs crisismanagement. Het vraagt om een langetermijnstrategie waarbij markt, overheid en het kennissysteem (allemaal) mee-veranderen.
Op basis van vijf jaar onderzoek, komt onderzoeksleider Anne-Charlotte Hoes met diverse conclusies en vier aanbevelingen, die helpen om de landbouwtransitie op een verantwoorde manier vorm te geven: Betrek boeren bij het vormgeven van regionale toekomstbeelden; Ondersteun de duurzaamheidspioniers financieel, juridisch en sociaal, zodat zij de ruimte krijgen om hun ideeën tot wasdom te brengen; Richt uitvoeringsorganisaties in die de brug slaan tussen beleid en de boer; Help de boer met het tijdelijk afdekken van risico’s, bijvoorbeeld met garanties.Lees de longread op de site van de WUR.